مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۰۹ /۱۱ /۱۴۰۱

No post found

بایگانی موضوعی

بایگانی تاریخی

مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی

معرفی کتاب

مدیریت پیوندهای شهری – روستایی برای تنوع زیستی
یک رویکرد جامع سرزمینی
MANAGING URBAN-RURAL LINKAGES FOR BIODIVERSITY
AN INTEGRATED TERRITORIAL APPROACH
ناشر:  برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat)
دبیرخانه کنوانسیون ملل متحد در مورد تنوع زیستی
تاریخ انتشار: ۲۰۲۲
تعداد صفحات: ۵۰

زمین تو، زمین من، زمین ما.
راهبردهای روستاها برای حفظ دسترسی به زمین زراعی
برای مزرعه ­داری دهقانی و کشاورزی زیستی
YOUR LAND, MY LAND, OUR LAND: GRASSROOTS STRATEGIES
TO PRESERVE FARMLAND  ACCESS TO LAND
FOR PEASANT FARMING AND AGROECOLOGY
ناشر: پلتفرم اروپا و آسیای مرکزی نییلینی (Nyéléni)
برای حق حاکمیت بر خوراک
تاریخ انتشار: آوریل ۲۰۲۰
تعداد صفحات: ۱۶۴

تحول ترویج کشاورزی و نظام­های خدمات مشاوره­ای
در بخش عمومی در کشاورزی خرده مالکی
وضعیت موجود، شکاف ها و راه پیش رو.
Transforming public agricultural extension and advisory service systems
in smallholder farming. Status quo, gaps, way forward
نویسندگان: پویون یونگ و یاپنگ او
ناشر: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، رم
تاریخ انتشار:۲۰۲۲
تعداد صفحات: ۲۰۱