مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۱۸ /۰۹ /۱۴۰۱

تجارب کشاورزی قراردادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی

کشاورزان در تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی به ویژه در بخش­­های کم درآمدتر، ...

بایگانی موضوعی

بایگانی تاریخی

مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی

معرفی کتاب

تحلیل منطقه ای از همکاری های معین ملی
منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا,
فرصت ها و شکاف ها در بخش های کشاورزی، آب و کاربری زمین

نویسنده: کریستال کرامپلر و همکاران

ناشر: سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد (فائو)، رم

تاریخ انتشار: ۲۰۲۲

تعداد صفحات: ۱۱۷

 

گزارش اقتصاد آبی اتحادیه اروپا ۲۰۲۱
The EU Blue Economy Report 2021

تهیه و تنظیم: اداره کل امور دریایی و شیلات
کمیسیون اروپا و مرکز تحقیقات مشترک
(واحدهای تجزیه و تحلیل اقتصادی، بازارها و تأثیر ،ارزیابی
دانش برای انرژی و آب و منابع دریایی)

ناشر: دفتر اتحادیه اروپا، لوکزامبورگ
(Office of the European Union. Luxembourg)

تاریخ انتشار : سال ۲۰۲۱

تعداد صفحات: ۱۷۸

هیچ کس به حال خود رها نمی گردد
Leaving no one behind

تدوین و انتشار:
برنامه اسکان بشر ملل متحد و موسسه نروژی برای پژوهش آب
United Nations Human Settlements Programme
and Norwegian Institute for Water Research

تاریخ انتشار: سال ۲۰۲۲

تعداد صفحات: ۸۲