مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۰۶ /۰۳ /۱۴۰۲
۲۳ تیر ۱۴۰۱

راهنمای تسهیلگری ویژه تسهیلگران توسعه روستایی

عنوان کتاب: راهنمای تسهیلگری ویژه تسهیلگران توسعه روستایی

نویسنده: فرزانه کاظمیان

تهیه شده در: معاونت آموزش و ترویج کشاورزی ، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی، کرج.

شمارگان: محدود

نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۱.

تعداد صفحات: ۶۶.

 

کتاب حاضر متنی است آموزشی در جهت آشنا ساختن کارورزان حوزه توسعه روستایی، به ویژه کنش گران توانمندسازی زنان روستایی، با فنون و روش های تسهیلگری. در مقدمه کتاب آمده است:

“قـدرت بخشـیدن به مـردم آن چنان کـه بتوانند، داشـته ها و اسـتعدادهای خود و محیـط خود را بشناسـند، برای شـکوفایی و بـه کارگیری آن ها برنامـه ریزی کنند و بـرای تحقـق آن تلاش نماینـد، مهم ترین اصل در توسـعه فردی، محلـی و اجتماعی اسـت. اصلـی کـه نـه تنهـا تغییـر ایجـاد مـی کنـد؛ بلکـه پایـداری تغییـرات را نیـز  تضمین مـی نماید. از ایـن رو واژه تسـهیلگر بـا مفاهیم تغییر، توسـعه و مشـارکت و همـکاری ارتباطی وثیـق دارد. ایـن کلمـات چنـان در هـم آمیخته اسـت که جدایـی آن ها اجتنـاب ناپذیر اسـت. تفکیـک ایـن واژه هـا و توجـه بـه یکـی و بی توجهـی به بقیـه اصل موضـوع را مخـدوش مـی کنـد و حتـی واکنش هـای منفی و وارونـه ایجاد مـی نماید “.

کتاب، ابتدا به تعریف توسـعه و توسـعه روسـتایی می پردازد و پس از آن خطاب به تسهیلگران توسعه روستایی در مـورد تسـهیلگری، و ابعـاد آن یعنی ؛ چرا تسـهیل گر شـدید و چگونه می خواهید تسـهیلگری کنید؛ بحث می­نماید. مشـارکت و روش­های جلب مشـارکت، نقش تسـهیلگر در توسـعه روسـتا، روش­هـای موثـر تسـهیلگری جلسـات، آشـنایی بـا مهارت هـا و تکنیک­هـای  تسـهیلگری از دیگر مباحث کتاب است.

 

۲۱ تیر ۱۴۰۱

اعتبارات خرد پیشگام در توان افزایی زنان روستایی

عنوان کتاب: اعتبارات خرد پیشگام در توان افزایی زنان روستایی
نگاهی به صندوق های اعتبارات خرد در ایران دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری

تدوین کنندگان : عباس رحیمی ، زهره مهیاری ، فریبا تقی پور

ویراستارادبی و فنی: فرزانه کاظمیان

انتشارات: فرقلم

 

کتاب حاضر به منظور توسعه آگاهی و دانش در حوزه تامین مالی خرد و رهیافت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی برای اعضاء تسهیل گران و کارشناسان صندوق های اعتبارات خرد و همچنین سیاستگذاران این حوزه تدوین شده است.

هدف از تدوین کتاب ارائه راهکار برای مقابله با فقر و آسیب­های اجتماعی و نیز قرار گرفتن بخشی از اعتبارات در اختیار زنان روستایی کم در آمد است.

این کتاب دارای چهار فصل می باشد ؛ در فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تامین مالی خرد پرداخته شده و اصول حاکم بر برنامه های تامین مالی خرد ، انواع موسسات تامین مالی خرد ، انجمن های پس­انداز، همچنین عملکرد نهادها و موسسات تامین مالی خرد فعال در سطح جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

 در فصل دوم برخی موسسات مهم اعتبارات خرد در جهان بررسی شده است؛ از جمله گروه­های خودیار و چارچوب فکری تامین مالی خرد در هند، گرامین بانک در بنگلادش و تامین مالی خرد در فرانسه به تفصیل تشریح شده است.

فصول سوم و چهارم اختصاص به معرفی و بررسی اجمالی تجارب اعتبارات خرد در ایران دارد. و به بررسی شیوه ، ساختار ، عملکرد و نقاط ضعف و قوت برنامه وام های خرد در بانک کشاورزی و طرح تامین مالی خرد با رویکرد پیوند و روند توسعه صندوق های اعتبارات خرد روستایی طی دو دهه اخیر پرداخته  است.

در دهه هشتاد عمده ترین فعالیت در زمینه الگوهای اعتبار پس انداز مبتنی بر رویکرد تامین مالی خرد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و در زمینه ایجاد صندوق های اعتباری خرد بود . البته سازمان بین المللی ایفاد نیز در همین سالها الگویی از تامین مالی خرد را تحت عنوان گروه­های خودیار با همکاری بانک کشاورزی اجرایی کردند اما از دهه ۹۰ به تدریج سایر سازما­ن­ها و نهادهای اجرایی با رویکرد توسعه­ای و حمایتی از این الگو استقبال کردند.