بررسی چگونگی بهره‌مندی روستائیان از برنامه رادیویی روستا در مازندران

در مطالعه ای که به منظور شناخت چگونگی بهره مندی روستائیان از برنامهء رادیویی ”روستا در مازندران” در دهستان ”کلیجان رستاق” شهرستان ساری و شناخت انتظارات و خواسته های آنان از برنامه های رادیویی و تلویزیونی ویژهء خود صورت گرفت ، ابعاد و جوانب گوناگون موضوع بررسی گردید.

دریافت مقاله