در مطالعه ای که به منظور شناخت چگونگی بهره مندی روستائیان از برنامهء رادیویی ”روستا در مازندران” در دهستان ”کلیجان رستاق” شهرستان ساری و شناخت انتظارات و خواسته های آنان از برنامه های رادیویی و تلویزیونی ویژهء خود صورت گرفت ، ابعاد و جوانب گوناگون موضوع بررسی گردید.

دریافت مقاله

4/5 - (1 امتیاز)