گسترش گونه های غیر بومی ، تهدیدی جدی برای محیط زیست

امروزه  و بر اثر عوامل گوناگون غیر طبیعی که موجب جابجایی گونه های زنده می شوند، هزاران گونه غیر بومی اعم از گیاهی و جانوری (یا میکروارگانیزم ها) در مناطق مختلف جهان یافته می شوند. بعنوان مثال، برآوردها نشان می دهند که هم اکنون حدود ۵۰۰۰۰ گونه غیر بومی در امریکا وجود دارند. گسترش فزاینده تجارت ، ترابری و مسافرت افراد و از سوی دیگر، فقدان توانایی لازم برای جلوگیری و واکنش سریع به ورود گونه های بیگانه مهاجم (IAS) موجب تسریع پدیده مذکور می شوند.

نگارش : علی خسروی

دریافت مقاله