الگویی برای نظام کشاورزی تلفیقی

با تنگ‌تر شدن حاشیه سود و افزایش تنگناهای زیست‌محیطی برنامه‌ریزی راهبردی نظام‌های تولید کشاورزی هم با اهمیت و هم دشوار می‌گردد. این موضوع برای تولیدات لبنی و گوشتی یک واقعیت است. تولید دامپروری مجموعه‌ای با فرایندهای تعاملی است که شامل تولیدات زراعی و دامی،برداشت زراعی، ذخیره علوفه ، چرا، تعلیف و حمل و انتقال کود حیوانی می‌گردد. ۸شبیه‌سازی رایانه‌ای برای تلفیق این فرایندها در جهت پیش‌بینی عملکرد درازمدت آن‌ها و تاثیرات محیطی و اقتصادنظام‌های تولید روش مفیدی را فراهم می‌سازد.  

دریافت مقاله