مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۱۸ /۰۳ /۱۴۰۲
۲۴ آبا ۱۳۹۵

لزوم گسترش مطالعات اصلاح و طراحی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی

نگاهی اجمالی به وضعیت کلی نظام‌های بهره‌برداری ما را در فهم بیش‌تر جایگاه و ضرورت های مطالعه در نظام‌های بهره‌برداری یاری می‌دهد. شرایط حاکم برنظام بهره‌برداری کشور یکی ازمهم‌ترین معضلاتی است که بخش کشاورزی کشور را از تحرک ،پویائی وتحول مورد انتظار باز می دارد. این وضعیت نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی دهه ۴۰ وآثار و تبعات قوانین ومقررات حقوقی موجود دراین بخش،لایحه قانونی واگذاری اراضی درجمهوری اسلامی ایران ، کوچک شدن نسق های اراضی در نتیجه چگونگی تقسیم ماترک و اراضی موروثی کشاورزان، رشد جمعیت و به تبع آن رشد ناموزون شهرنشینی و توسعه شهرک‌های اقماری درحاشیه شهرها ، عدم ثبات درکاربری اراضی ، عدم انجام مطالعات و بررسی های لازم در امور ساماندهی و واگذاری اراضی و سایر عوامل می باشد . این شرایط جملگی منجر به افزایش شمار واحدهای بهره‌برداری و بهره‌برداران ازیک طرف وکاهش متوسط اندازه و توان واحدهای بهره‌برداری ازطرف دیگر ودرنتیجه غیراقتصادی شدن فعالیت‌های تولیدی گردید.ادامه این روند در سال‌های اخیر تجدید نظردر دیدگاه ها ، هدف‌گذاری‌ها ، برنامه‌ها ، راه‌کارها و مقررات و قوانین مرتبط با این پدیده را ضرورت بخشیده است .

دریافت مقاله

۱۳ ارد ۱۳۹۵

تضاد در گروه‌ها (از درس‌ها و مباحث تسهیلگری)

تضاد جزء جدانشدنی حیات و تنوع است. در جایی که هیچگونه تضاد و تنشی وجود ندارد، حیات و جنبشی هم نیست. چالش ما به عنوان انسان حمایت از تنوعی است که لازمه حیات بر روی زمین است و در عین حال ما باید یادبگیریم که وحدت و یکپارچگی موجود در این ظاهر متنوع را درک کنیم. بر این اساس است که می توانیم با پدیده‌های متفاوت روبرو شویم و این کار با تنش و دشواری همراه است اما این کار را به دور از خشونت، پرخاشگری و تخریب انجام دهیم. شاید مهم‌ترین چیزی که در این زمینه باید یاد بگیریم این است که نگرش خود تغییر دهیم و به جای اجتناب از تضادها به سوی پذیرش آن‌ها با گشادگی خاطر گام برداریم. این بدان معنی است که به جای نگرش”برنده-بازنده” به سوی نگرش “برنده-برنده” یا رابطه “برد- برد” پیش برویم. زمانی که طرفین یک مناقشه درک شوند و صدای آن‌ها شنیده شود، امکان رابطه “برد- برد” فراهم می شود.

دریافت مقاله

۰۴ ارد ۱۳۹۵

کشاکش در نهر زرد

مطلب حاضر بیان نمونه‌ای از مبارزات اجتماعی مردم مناطق کمتر توسعه یافته جنوب آمریکا در  واپسین دهه های قرن بیستم برای دستیابی به حقوق زیست محیطی خویش است. در گزارش شیوه‌ای از فعالیت های مدنی علیه قانون شکنی های منابع قدرت در این ابرقدرت سرمایه داری با حفظ انضباط اجتماعی و تاکید بر همکاری ذینفعان محلی و محافل پژوهشی تشریح شده است.  

دریافت مقاله

۰۴ ارد ۱۳۹۵

قدرت و توانمندسازی ( بر مبنای تجربه چند کشور آفریقایی و آمریکای لاتین )

مطلب حاضر متضمن مباحثی در خصوص رابطه قدرت و توانمندسازی با اشاراتی به جوامع بومی آفریقا و آمریکای لاتین  است. در این مطلب همچنین به کوشش هایی چند در زمینه بهینه سازی این روابط و برخی الگوهای کلی در این باب اشاره شده است.بدون تردید نمونه های تشریح شده در این مقاله با زمینه های تاریخی و فرهنگی ویژه خود مرتبط اند و تعمیم دادن تجربه آنان در سطح جهانی کار صحیحی به نظر نمی رسد.

دریافت مقاله