نقش تشکل های مردم نهاد در مقابله با بیابان زایی و مدیریت پایدار سرزمین

چالش های محیط زیستی عمده در سطح جهان
• تغییرات اقلیمی
• تشدید انتشار گازهای گلخانه ای، گرم شدن کره زمین، خشکسالی طوالنی، کمبود بارندگی، تغییر رژیم بارش ها و …
• کمبود آب شیرین
• ۷۵ درصد سطح زمین را آب پوشانده که تنها ۲ درصد آن آب شیرین است (از این مقدار نیز فقط نیمی در دسترس و قابل استفاده بشر است)
• بیابان زایی
• یک سوم مساحت زمین و یک ششم جمعیت جهان در ۱۱۰ کشور تحت تاثیر پدیده تخریب سرزمین و بیابان زایی قرار دارند
• انرژی و تقاضا
• تقاضای جهان برای انرژی تا ۲۵ سال آینده، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که منابع اصلی انرژی (فسیلی) رو به کاهش است. در این میان به منابع طبیعی به عنوان منبع رایگان انرژی، فشار بیشتری تحمیل خواهد شد.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.