مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۱۸ /۰۳ /۱۴۰۲
۲۵ ارد ۱۳۹۵

مدخلی بر طراحی سیاست‌های کارآ برای گسترش نقش تشکل‌های کشاورزی در فعالیت‌های مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب

در روزهای اول و دوم بهمن ماه ۱۳۸۷با مشارکت کارشناسان و مدیران استانی و ستادی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی نشست‌هایی آموزشی – کارگاهی با عنوان مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از  سازه‌های آب و آبیاری در ستاد معاونت مزبور در مجموعه آب و خاک و صنایع محمد شهر در استان البرز برگزار شد.کارگاه موسوم به طراحی سیاست‌های کارآ برای گسترش نقش تشکل‌های کشاورزی در فعالیت‌های مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب یکی از جمله نشست‌های برگزار شده در دوره  بود که با رویکرد هم‌اندیشی و تکیه بر روش‌های مباحثه متمرکز گروهی و تسهیل‌گری کارگاهی اجرا گردید. در گزارش پیش روی رئووس مباحث و نتیجه گفتگوها آمده است.

دریافت مقاله

۱۳ ارد ۱۳۹۵

گزارش هم اندیشی راههای استقرار نظامهای بهره برداری در عرصه های قابل واگذاری

در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه  ۱۳۸۷  بر اساس دستور مهندس اسکندری وزیر  جهاد کشاورزی در قالب  ابلاغیه شماره ۵۹۲۷/۰۲۰ مقرر شد از این پس قبل از واگذاری قطعی اراضی منابع ملی و طبیعی به متقاضیان ، امکان استقرار نظامهای بهره برداری نوین در شاخه های زراعت و باغبانی ،دامپروری،آب وآبزی پروری در اراضی مزبور بررسی و نظامهای بهره برداری مزبور طراحی گردد . این تصمیم با هدف ایجاد و تقویت سازمان کار مناسب در واحدهای تولید و بهره برداری کشاورزی و به منظور تضمین بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب و خاک ، منابع ژنتیکی و ماشین آلات اتخاذ گردید . دفتر نظامهای بهره برداری  وظیفه تدوین پیش نویس دستور العمل نحوه استقرار و پراکنش نظامهای بهره برداری در عرصه های قابل واگذاری  را  از طریق برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی در دفتر و رایزنی های منظم  با دفاتر تخصصی در معاونتهای امور تولیدات گیاهی ، امور دام ،سازمان امور اراضی ،  دفتر امور حقوقی ، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری ، دفاتر تخصصی معاونت آب و خاک و صنایع و جمعی از مهندسان مشاور دنبال نمود. زیرا با توجه به حساسیت ها و ضرورت های خاص این  موضوع و ماهیت چند رشته ای وچند وجهی مجموعه فعالیتهای  واگذاری و بهره برداری  تصمیم گرفته شد که فرایند تدوین پیش نویس نیز از ابتدا با تشکیل یک کارگروه با حضور نمایندگان  معاونتها و دفاتر تخصصی مرتبط با موضوع  دنبال گردد. این فعالیتها در اواخر مرداد ماه  سال جاری به تدوین پیش نویس فوق الاشاره منجر خواهد شد. 

 دریافت مقاله

۱۳ ارد ۱۳۹۵

گزارش توجیهی بازبینی عملکرد طرح تجهیز ،تکمیل وراه اندازی شرکت های تعاونی تولید به منظور بهبود رویه تامین منابع اعتباری و شیوه اجرای آن

از اواخر دهه شصت درآستانه آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی زمینه توسعه و تقویت نظام های بهره برداری کشاورزی و از جمله تعاونی های تولید بیش از پیش فراهم شد. از آن پس به منظور تسهیل در توسعه تعاونی های مذکور  طرحی تحت عنوان طرح  تجهیز ، تکمیل و راه اندازی شرکت های تعاونی تولید پیشنهاد شد و در قالب طرح های مورد عمل برنامه پنج ساله اول توسعه بخش کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت. عملیات طرح مزبور به ویژه در راستای اجرای وظایف بخش اول ماده (۴) آئین نامه اجرائی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل  شرکت های تعاونی روستائی جهت گیری نمود. ماده ۱ قانون  مذکور تصریح می کند:

به منظور یکپارچه کردن قطعات اراضی مزروعی زارعین داوطلب عضو  شرکت های تعاونی روستائی در هریک از دهات حوزه عمل آن شرکت ها در جهت امکان حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک کشور ، از طریق تاسیس شبکه های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی و احداث راه های ارتباطی بین دهات و آشنا ساختن اعضای شرکت های تعاونی مزبور با اصول و  شیوه های جدید کاشت ، داشت و برداشت و استفاده صحیح از وسائل و ماشین آلات کشاورزی متناسب با شرایط محلی و با رعایت نظام تعاون و احیای اراضی بایر و مسلوب المنفعه و موات واقع در منطقه عمل شرکت های مزبور و یا مجاور آن و همچنین فراهم نمودن امکانات و تسهیلات بیشتر برای توسعه و بهبود و ایجاد صنایع دستی و تبدیل فرآورده های دامی و زراعی و گسترش  فعالیت های مفید غیرکشاورزی در حوزه عمل این شرکت ها و بالنتیجه فراهم شدن موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه سکنه روستاها و تامین رشد مداوم اقتصادی کشور، به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اجازه داده می شود با رعایت اصل مالکیت فردی کشاورزان و تامین حقوق ناشی از آن ، به تدریج و متناسب با امکانات و مقدورات دولت و همچنین استقبال کشاورزان از برنامه یکپارچه کردن اراضی مزروعی و تعاونی نمودن تولید در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستائی حائز شرایط ، برنامه مذکور را به مورد اجرا گذارد.

دریافت مقاله

۱۳ ارد ۱۳۹۵

کنکاشی در مولفه ها ، عناصر و الزامات یک قانون جامع برای مدیریت زمین و زمین داری در بخش کشاورزی

مقاله حاضر بخشی از یک مطالعه جامع است که به منظورتجزیه و تحلیل نظام‌های زمین‌داری و اتخاذ سیاست‌هاای مناسب زمین‌داری در ایران انجام گرفت تا از یافته های آن در تدوین پیش‌نویس لایحه قانون جامع زمین در کشور  بهره گیری شود .تحقیق و مقاله حاضر با این هدف تنظیم و ارائه گردید که از نقطه نظرات محققان، مدیران و کارشناسان در ارتباط با جنبه های مهم و اساسی که می باید در این قانون گنجانده شود آگاهی یابیم. بررسی حاضر با استفاده از روش های بررسی اسنادی و بررسی های پیمایشی ( نظرسنجی ) صورت گرفت.. میزان تمایل پاسخگویان نسبت به مقوله های مورد پرسش ( در قالب جملات و گزاره های کامل انشا یافته در پرسشنامه ) در یک طیف هفت گزینه ای سنجش شد.  برمبنای یافته های این بررسی و به مدد مقایسه میانگین ها ، بیشترین میزان موافقت پاسخگویان باگزاره های دال برسیاست توسعه پایدار وحفظ محیط زیست ( با میانگین ۷۵/۶) وکمترین میزان موافقت باگزاره های دال برسیاست های دولت محور ( با میانگین ۸۳۳۳/۵) به عمل آمد . گزاره های دال بر ” تشویق تولید ، تقویت سرمایه گذاری ” و گزاره های دال بر ” تقویت ، حفظ ونظارت برکاربری کشاورزی “و”سیاست کشاورزمحور – مشارکت گرا” به ترتیب حایز رتبه های بعدی موافقت اند.  

دریافت مقاله

۰۷ ارد ۱۳۹۵

راهبردهایی برای گسترش سازمانهای خودیاری ویژه محرومان روستایی

امروزه اهمیت توسعه روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه و پیشبرد کشورها و به ویژه کشورهای در حال رشد بر هیچ کس پوشیده نیست و به باور کارشناسان و دست اندرکاران امر، تحقق این مهم بیش از هر چیز در گرو توسعه منابع انسانی است. به همین اعتبار، اولویت رشد و توسعه منابع انسانی بر سایر وجوه توسعه روستایی، امری انکارناپذیر مینماید. به دیگر سخن، توسعه منابع انسانی، عامل کلیدی و پیش شرط ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است.

دریافت مقاله

۰۷ ارد ۱۳۹۵

دولت ، حکومت ورزی و حکمرانی

 مطلب حاضر سرمقاله شماره ۶ سال سی و ششم نشریه جامعه شناسی انتقادی چاپ آمریکا ست.این مقاله دربرگیرنده دیدگاهی انتقادآمیز در ارتباط با سه مفهوم دولت، حکومت ورزی و حکمرانی در کشور ایالات متحده آمریکاست. مولف با بهره گیری از مثال های روز نسبت به کاربرد و ماهیت این سه پدیده در کشور خود تردید می کند.

دریافت مقاله