یادداشتی از سفر کره جنوبی ، کارگاه آموزشی کشاورزی طبیعی و توسعه پایدار اجتماعی

در فاصله زمانی چهاردهم تا هجدهم آبان ماه ۱۳۸۶ ( پنجم تا نهم نوامبر ۲۰۰۷) کارگاهی آموزشی تحت عنوان” کارگاه بهره‌وری سبز و توسعه اجتماعی محلی، مورد کشاورزی طبیعی در جزیره “ججو”کشور کره جنوبی برگزار گردید. کارگاه مذکور از جمله کارگاه‌های سالانه مرتبط با پروژه‌های بخش کشاورزی سازمان بهره‌وری آسیایی بود. تعداد ۳۲ نفر از ۱۴ کشور آسیایی برای شرکت در کارگاه معرفی و انتخاب شدند. از سوی ایران ۲ نفر(سرکارخانم مهتاب صابری و اینجانب) برای شرکت در کارگاه پذیرفته شدیم، اما به دلیل تأخیر در پاره‌ای هماهنگی‌های اداری تنها اینجانب توانستم که در کارگاه حضور یابم. گزارش حاضر حاصل مشاهدات و تجربه من در این کارگاه است.

دریافت مقاله