مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۱۸ /۰۳ /۱۴۰۲
۱۳ ارد ۱۳۹۵

دو مفهوم بنگاه کوچک و میان مقیاس در بخش کشاورزی

دو مفهوم “کوچک ” و ” میان مقیاس “برای سازمآن‌های اقتصادی روستایی هم به صورت مجزا و هم به شکل مرکب ، معانی خاصی دارد که در اینجا به اختصار تشریح می شود. بیان و تعریف این که بنگاه‌های کوچک و میان مقیاس چه هستند، مشکلی اساسی است .

دریافت مقاله

۱۱ ارد ۱۳۹۵

مروری بر پیشینه تاریخی ، نظری صنف در ایران و کارکردهای نظام صنفی کارهای کشاورزی

اصناف از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی در ایران به شمار میروند و بررسی تاریخی کارکردهای این نهاد اجتماعی نشان می دهد، با اینکه در قرون گذشته نظام مدونی برای برنامه ریزی توسعه اجتماعی اقتصادی در کشورمان وجود نداشته است، با شکل گیری اصناف در مراکز شهری، پیشبرد امور فعالین مشاغل خدماتی و ضمن دفاع از منافع افراد صنفی، در مسیر (Guild) تولیدی در ساختاری کاملا منطبق با اصناف در اروپا پاسخگویی به مطالبات مصرف کنندگان کالا و خدمات و همچنین توسعه حر فای شاغلین گام بر می داشتند . در زمینه ساختارهای درونی اصناف، کارکردها، نحوه ارتباطات درونی آنها و با دولتها ، تا کنون تحقیقات و بررسی های مختلفی توسط محققین خارجی و داخلی انجام گرفته است که در این مقاله سعی می شود تا در حد مقدورات دسترسی به آنها، کنکاش لازم صورت پذیرد. این مقاله با هدف آشنایی مخاطبان با تاریخچه اصناف در کشورمان و همچنین معرفی اجمالی مبانی حقوقی و کارکردهای نظام صنفی کارهای کشاورزی تهیه و در شماره ۱۰ فصلنامه تعاون روستایی منتشرشد.

دریافت مقاله

۰۹ ارد ۱۳۹۵

کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه

مطلب حاضر یک مقاله تحلیلی در حوزه کار آفرینی (Entrepreneurship) اقتصادی ، معنا و مفهوم آن ، وجوه امتیاز و نقش آن به ویژه در توسعه روستایی است . مهمترین عامل هر فعالیت اقتصادی ، نیروی انسانی است و نخستین بخش از هر حرکت اقتصادی به پایه گذاران و شروع کنندگان آن (کار آفرینان) تعلق دارد.