... امروز: پنج‌شنبه - 03 خرداد - 1403

مطالب تگ: ارتباطات توسعه

مقالات
ارتباطات مشارکتی برای توسعه

از هنگام پیدایش و شکل گیری نخستین رگه های رهیافت ارتباطات مشارکتی پنجاه و اندی سال می گذرد. در حقیقت رهیافت مذکور رویکردی تقابلی در برابر سنت ارتباطات از بالا به...

ارتباطات توسعه
ارتباطات برای توسعه پایدار ؛ کاربردها و چالش ها

در سایر بخش­های کتاب چگونگی مفهوم سازی و کاربردی شدن ارتباطات در توسعه مطرح شده است. علیرغم این، بازتاب عمیق­تر چگونگی درک ارتباطات و به کارگیری آن به طور خاص...

ارتباطات توسعه
متناسب سازی رسانه‌های سنتی و رسانه‌های نوین برای توسعه

هدف از این نوشته آن است که خوراک فکری برای انجمن مجازی متناسب سازی رسانه‌های نوین،سنتی مردمی و مرسوم برای توسعه را فراهم کند. منظور از رسانه‌های نوین همان فنآوری...

ارتباطات توسعه
بحثی در خصوص قابلیتها و جنبه های ارتباطی در عملکرد تسهیلگران، بررسی و مقایسه دو رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و ارتباطات مشارکتی

روشهای پژوهش، کنش و یادگیری مشارکتی از یک جنبه روشهایی ارتباطی به شمار می‌روند. زیرا با اعمال فنون پیام رسانی میان فردی، بصری و شفاهی سعی در تواناسازی روستاییان در...