در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه  ۱۳۸۷  بر اساس دستور مهندس اسکندری وزیر  جهاد کشاورزی در قالب  ابلاغیه شماره ۵۹۲۷/۰۲۰ مقرر شد از این پس قبل از واگذاری قطعی اراضی منابع ملی و طبیعی به متقاضیان ، امکان استقرار نظامهای بهره برداری نوین در شاخه های زراعت و باغبانی ،دامپروری،آب وآبزی پروری در اراضی مزبور بررسی و نظامهای بهره برداری مزبور طراحی گردد . این تصمیم با هدف ایجاد و تقویت سازمان کار مناسب در واحدهای تولید و بهره برداری کشاورزی و به منظور تضمین بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب و خاک ، منابع ژنتیکی و ماشین آلات اتخاذ گردید . دفتر نظامهای بهره برداری  وظیفه تدوین پیش نویس دستور العمل نحوه استقرار و پراکنش نظامهای بهره برداری در عرصه های قابل واگذاری  را  از طریق برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی در دفتر و رایزنی های منظم  با دفاتر تخصصی در معاونتهای امور تولیدات گیاهی ، امور دام ،سازمان امور اراضی ،  دفتر امور حقوقی ، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری ، دفاتر تخصصی معاونت آب و خاک و صنایع و جمعی از مهندسان مشاور دنبال نمود. زیرا با توجه به حساسیت ها و ضرورت های خاص این  موضوع و ماهیت چند رشته ای وچند وجهی مجموعه فعالیتهای  واگذاری و بهره برداری  تصمیم گرفته شد که فرایند تدوین پیش نویس نیز از ابتدا با تشکیل یک کارگروه با حضور نمایندگان  معاونتها و دفاتر تخصصی مرتبط با موضوع  دنبال گردد. این فعالیتها در اواخر مرداد ماه  سال جاری به تدوین پیش نویس فوق الاشاره منجر خواهد شد. 

 دریافت مقاله

4.4/5 - (5 امتیاز)