بر اساس گزارش نابرابری زمین با تمرکز بر مالکیت زمین که بیستم نوامبر ۲۰۲۰ انتشار یافت، بیش از دو سوم اراضی، مزارع و باغ ها در دنیا تحت اختیار  یک درصد کشتگران بوده و این روند که شامل آمریکا و کانادا نیز می گردد به گونه ای سرسام آور افزایش می یابد.

این روند از کشت صنعتی بزرگ مقیاس و سیاست های کشاورزی صادرات محور سرچشمه می گیرد و تاثیر گسترده ای بر بسیاری از امور از امنیت غذایی گرفته تا تغییرات اقلیمی دارد.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

به این نوشته رای دهید.