در طول سالیان تعداد بهره‌برداری‌های با زمین از ۱۸۷۷۲۹۹ واحد بهره‌برداری در اولین سرشماری کشاورزی(سال ۱۳۳۹) به ۳۳۵۹۴۰۹ واحد بهره‌برداری(سال ۱۳۹۳) فزونی یافت. در جدول شماره(۱) مقادیر مربوط به تعداد واحدهای بهره‌برداری با زمین در خلال دو سرشماری کشاورزی۱۳۸۲و۱۳۹۳ با یکدیگر مقایسه شده است. با وجود کاهش اندک تعداد کل بهره‌برداری‌های با زمین در نسبت بهره‌برداری‌های خرد مقیاس زیر ۲ هکتاری افزایشی ۲ درصدی (معادل ۵۲ درصد کل بهره‌برداری‌های با زمین) مشاهده می‌گردد. 

دریافت مقاله

5/5 - (1 امتیاز)