اصناف از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی در ایران به شمار میروند و بررسی تاریخی کارکردهای این نهاد اجتماعی نشان می دهد، با اینکه در قرون گذشته نظام مدونی برای برنامه ریزی توسعه اجتماعی اقتصادی در کشورمان وجود نداشته است، با شکل گیری اصناف در مراکز شهری، پیشبرد امور فعالین مشاغل خدماتی و ضمن دفاع از منافع افراد صنفی، در مسیر (Guild) تولیدی در ساختاری کاملا منطبق با اصناف در اروپا پاسخگویی به مطالبات مصرف کنندگان کالا و خدمات و همچنین توسعه حر فای شاغلین گام بر می داشتند . در زمینه ساختارهای درونی اصناف، کارکردها، نحوه ارتباطات درونی آنها و با دولتها ، تا کنون تحقیقات و بررسی های مختلفی توسط محققین خارجی و داخلی انجام گرفته است که در این مقاله سعی می شود تا در حد مقدورات دسترسی به آنها، کنکاش لازم صورت پذیرد. این مقاله با هدف آشنایی مخاطبان با تاریخچه اصناف در کشورمان و همچنین معرفی اجمالی مبانی حقوقی و کارکردهای نظام صنفی کارهای کشاورزی تهیه و در شماره ۱۰ فصلنامه تعاون روستایی منتشرشد.

دریافت مقاله

به این نوشته رای دهید.