هدف از این نوشته آن است که خوراک فکری برای انجمن مجازی متناسب سازی رسانه‌های نوین،سنتی مردمی و مرسوم برای توسعه را فراهم کند. منظور از رسانه‌های نوین همان فنآوری های ارتباطی اطلاع رسانی است.هدف آن نبوده که متن حاضر مباحثات را هدایت کند، بلکه هدف آن است که به راهنمایی جریان اندیشه ها و پرسش ها مبادرت ورزد.این متن در مسیر جلب توجه به سمت موضوع‌هایی که هنوز به گونه ای ناکافی شناخته می شوندجهت‌گیری می نماید.۱۶۳

دریافت مقاله – قسمت اول

دریافت مقاله – قسمت دوم

دریافت مقاله – قسمت سوم

5/5 - (1 امتیاز)