آب راز ماندگاری و مایه بقا و دوام زندگی در سطح کره زمین است زیرا زندگی بی آب امکان پذیر نیست ،این ماده حیاتی در جهان معاصر باروند رو به تزاید افزایش جمعیت ازیک سو و مصارف ناشی از توسعه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر اهمیت بسیار یافته و کمبود آن مشکلاتی را در کشورهای دارای اقلیم خشک و نیمه خشک به وجود آورده است . سرزمین ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی وتوپوگرافی یکی از کشورهای دارای  اقلیم ، خشک و نیمه خشک محسوب می شود ، لذا آب از مهمترین دغدغه های ساکنان آن به حساب می آید که برای رفع آن تلاشهای فراوانی در طول تاریخ صورت گرفته است. بندهای تاریخی و سدهای کوچک و بزرگ برای استفاده از جریانهای سطحی، کاریزها، قناتها و چاهها جهت بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی که تا امروز هم ادامه دارد شاهد چنین کوششی است .

دریافت مقاله

به این نوشته رای دهید.