عنوان کتاب: راهنمای تسهیلگری ویژه تسهیلگران توسعه روستایی

نویسنده: فرزانه کاظمیان

تهیه شده در: معاونت آموزش و ترویج کشاورزی ، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی، کرج.

شمارگان: محدود

نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۱.

تعداد صفحات: ۶۶.

 

کتاب حاضر متنی است آموزشی در جهت آشنا ساختن کارورزان حوزه توسعه روستایی، به ویژه کنش گران توانمندسازی زنان روستایی، با فنون و روش های تسهیلگری. در مقدمه کتاب آمده است:

“قـدرت بخشـیدن به مـردم آن چنان کـه بتوانند، داشـته ها و اسـتعدادهای خود و محیـط خود را بشناسـند، برای شـکوفایی و بـه کارگیری آن ها برنامـه ریزی کنند و بـرای تحقـق آن تلاش نماینـد، مهم ترین اصل در توسـعه فردی، محلـی و اجتماعی اسـت. اصلـی کـه نـه تنهـا تغییـر ایجـاد مـی کنـد؛ بلکـه پایـداری تغییـرات را نیـز  تضمین مـی نماید. از ایـن رو واژه تسـهیلگر بـا مفاهیم تغییر، توسـعه و مشـارکت و همـکاری ارتباطی وثیـق دارد. ایـن کلمـات چنـان در هـم آمیخته اسـت که جدایـی آن ها اجتنـاب ناپذیر اسـت. تفکیـک ایـن واژه هـا و توجـه بـه یکـی و بی توجهـی به بقیـه اصل موضـوع را مخـدوش مـی کنـد و حتـی واکنش هـای منفی و وارونـه ایجاد مـی نماید “.

کتاب، ابتدا به تعریف توسـعه و توسـعه روسـتایی می پردازد و پس از آن خطاب به تسهیلگران توسعه روستایی در مـورد تسـهیلگری، و ابعـاد آن یعنی ؛ چرا تسـهیل گر شـدید و چگونه می خواهید تسـهیلگری کنید؛ بحث می­نماید. مشـارکت و روش­های جلب مشـارکت، نقش تسـهیلگر در توسـعه روسـتا، روش­هـای موثـر تسـهیلگری جلسـات، آشـنایی بـا مهارت هـا و تکنیک­هـای  تسـهیلگری از دیگر مباحث کتاب است.

 

5/5 - (1 امتیاز)