راهبردهایی برای گسترش سازمانهای خودیاری ویژه محرومان روستایی