تضاد جزء جدانشدنی حیات و تنوع است. در جایی که هیچگونه تضاد و تنشی وجود ندارد، حیات و جنبشی هم نیست. چالش ما به عنوان انسان حمایت از تنوعی است که لازمه حیات بر روی زمین است و در عین حال ما باید یادبگیریم که وحدت و یکپارچگی موجود در این ظاهر متنوع را درک کنیم. بر این اساس است که می توانیم با پدیده‌های متفاوت روبرو شویم و این کار با تنش و دشواری همراه است اما این کار را به دور از خشونت، پرخاشگری و تخریب انجام دهیم. شاید مهم‌ترین چیزی که در این زمینه باید یاد بگیریم این است که نگرش خود تغییر دهیم و به جای اجتناب از تضادها به سوی پذیرش آن‌ها با گشادگی خاطر گام برداریم. این بدان معنی است که به جای نگرش”برنده-بازنده” به سوی نگرش “برنده-برنده” یا رابطه “برد- برد” پیش برویم. زمانی که طرفین یک مناقشه درک شوند و صدای آن‌ها شنیده شود، امکان رابطه “برد- برد” فراهم می شود.

دریافت مقاله

4/5 - (1 امتیاز)