آیا فن آوری می¬تواند به فقر خاتمه دهد؟

آیا فن آوری می¬تواند به فقر خاتمه دهد؟