آلودگی آب، هوا و خاک باعث تکثیر اَبَرمیکروب های کشنده می شود