مروری بر موضوع اقدامات کشاورزی خوب و اقدامات کشاورزی خوب جهانی

مطلب حاضر بخشی از محتوای دوره یادگیری الکترونیکی اقدامات کشاورزی خوب برای بازارهای عمده  است که با همکاری موسسه اقدامات کشاورزی خوب جهانی (که مقر آن در کشور آلمان است) برای چند کشور آسیایی و از جمله ایران در فاصله روزهای ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴ به صورت آنلاین برگزار شد. سازمان ملی بهره‌وری ایران تسهیل کننده دوره  برای تعدادی از فراگیران منتخب از موسسات دولتی،مراکز تحقیقاتی داخلی و موسسات بخش خصوصی بود.

دریافت مقاله