نقش کشاورزان و سازمان های کشاورزان

نقش آفرینی موثر یک سامانه تحقیقی – ترویجی کشاورزی صرفاً مستلزم یک فرآیند طولی نیست، بلکه امری چند بعدی بین نهادهای پژوهشی، موسسات آموزشی و ترویجی و سازمان های کشاورزان است. حضور قوی و مشخص سازمان های کشاورزان و مآلاً به رسمیت شناختن آنان به عنوان شرکای تحقیق و ترویج مبنایی ضروری برای توسعه کشاورزی و روستایی منطقه مدیترانه به ویژه بخش های جنوبی و شرقی آن است. زمان برای مشارکت چنین سازمان هایی به ویژه با تاسیس کمیته مدذیترانه ای فدراسیون بین المللی تولید کنندگان کشاورزی (ایفاپ) یعنی جایی که کشاورزان آماده برعهده گرفتن رهبری و همکاری در بسیاری از موضوعات حیاتی منطقه هستند مناسب است.

دریافت مقاله